luni, 14 mai 2018

50 de ani de la producerea primului autoturism Dacia (1968-2018)

Pentru că anul acesta se vor aniversa 50 de ani de la producerea primului autoturism Dacia (1968-2018) ne-am gândit să prezentăm câteva informații referitoare la inaugurarea Uzinei de Autoturisme Dacia (UAP) și în principal modul în care acest eveniment a fost reflectat în cel mai important ziar al vremii, „Scînteia”.

 La 20 august 1968 a avut loc inaugurarea Uzinei de autoturisme Pitești în prezența lui Nicolae Ceaușescu și a altor lideri comuniști precum Ion Gheorghe Maurer, Ilie Verdeț, Constantin Drăgan, Manea Mănescu, Petre Duminică și Mihai Marinescu.

Inaugurarea UAP

În paginile „Scînteia”, organ al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, evenimentul a fost prezentat pe larg. Nicolae Ceaușescu a ținut o cuvântare din care prezentăm pasajul de mai jos:
„Asistăm la un eveniment de o deosebită importanță în dezvoltarea industriei constructoare de mașini din țara noastră. Începerea fabricației de automobile marchează un pas important înainte, de ordin calitativ, în activitatea minunatului nostru corp de ingineri, muncitori și tehnicieni din industria constructoare de mașini”.

Ca la orice inaugurare, inclusiv de întreprindere, a avut și evenimentul tăierii de panglică:
„Momentul solemn al inaugurării uzinei este trăit cu adâncă emoție de toți cei prezenți. Tovarășul Nicolae Ceaușescu taie panglica inaugurală. Izbucnesc urale și ovații care marchează bucuria muncii împlinite, recunoștința profundă pentru partidul și guvernul țării, care stimulând forțele creatoare ale poporului român, deschide largi posibilități afirmării lor în toate domeniile, printre care și cel al creației tehnice moderne”.


Nicolae Ceaușescu taie panglica la inaugarea UAP
 
Este relatat pe larg și momentul în care Nicolae Ceaușescu testează primul autoturism Dacia 1100, imortalizat într-o cunoscută fotografie, dar și alte momente:
„În uralele pline de entuziasm ale asistenței, la volanul primei mașini urcă tovarășul Nicolae Ceaușescu, care pornește motorul, demarează, iese pe pista de încercare, probând personal calitățile mașinii. Apoi urmează o a doua mașină, având la volan pe tovarășul Ion Gheorghe Maurer, iar un alt autoturism este condus de tovarășul Ilie Verdeț, după care se formează o adevărată coloană a noilor autoturisme românești”.

Vizita de lucru la UAP a lui Nicolae Ceaușescu și a celorlalți lideri comuniști
Cu ocazia aceluiași eveniment, Emil Moldovan, directorul Întreprinderii de Construcții și Montaj Brașov, care a condus lucrările de ridicare a fabricii a declarat:
„Uzina pe care o inaugurăm astăzi este o nouă dovadă a impetuosului avânt cu care oamenii muncii din țara noastră dau viață politicii partidului de indsutrializare socialistă a scumpei noastre patrii.

Au continuat maistrul Petre Valeriu, șeful atelierului de montaj mecanic, dar și inginerul și totodată directorul general al Uzinei de Autoturisme, Constantin Munteanu:
„Încercări pentru realizarea unor autoturisme în țara noastră au existat și în trecut. Dar numai în condițiile socialismului geniul creator al poporului român, înclinația sa spre tehnică au găsit un teren fertil de afirmare. Expresie grăitoare a acestui fapt o găsim concentrată în pasiunea și entuziasmul cu care colectivul nostru a pășit la înălțarea uzinei autoturismului românesc, la însușirea într-un termen scurt a tehnologiei de fabricație”.

Au luat cuvântul și Nicolae Ceaușescu, dar și Petre Duminică, prim-secretar al Comitetului județean Argeș al PCR, președintele consiliului popular județean. De asemenea, Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și Ilie Verdeț au primit plachetele primului autoturisme de serie fabricat în țară și au scris și în cartea de onoare a întreprinderii următoarele rânduri:
„La început de drum – urăm tânărului colectiv al Uzinei de autoturisme Pitești mari succese și multe satisfacții în activitatea sa. Constructorilor și montorilor le adresăm calde felicitări pentru modul exemplar și termenul scurt în care au realizat acest important obiectiv al planului cincinal. Felicităm, de asemenea, cadrele de conducere ale uzinei și conducerea ministerului pentru felul în care au asigurat îndeplinirea acestei importante sarcini stabilite de Congresul al IX-lea al partidului”.

Pe banda de asamblare a modelului Dacia 1100

În ceea ce privește discursul rostit de Nicolae Ceaușesc mai trebuie amintită și precizarea interesantă legată de uzină și condițiile în care se putea ridica o industrie de automobile în jurul autoturismului „Dacia”:
„Producția de automobile este într-adevăr o producție de înaltă tehnicitate, cere multă pricepere, multe cunoștințe. Pentru a realiza în bune condiții angajamentul luat aici de conducerea uzinei ca «Dacia» românească să nu fie cu nimic mai prejos decât «Renault-ul» francez sau decât alte mașini similare, se impun eforturi serioase. Se impune în primul rând o preocupare intensă pentru ridicarea calificării tuturor muncitorilor, pentru ridicarea cunoștințelor tehnice ale tehnicienilor și inginerilor, care trebuie să fie permanent la zi cu tot ceea ce este nou în acest domeniu pe plan internațional: se impun o bună organizare, o fermă disciplină”.

Încheiem prin a spune că încă de la început, la realizarea primelor automobile Dacia au contribuit și cei mai buni specialiști din alte fabrici precum Tractorul, Metrom, Steagul Roșu, Uzina mecanică Muscel, Uzina de autobuze București sau Automecanica Mediaș, automobilul Dacia fiind considerat în epocă „un certificat de maturitate al industriei noastre socialiste”. Iată și o descriere a întâlnirii primului autoturism Dacia produs la UAP:
„N-a fost remarcat în mod deosebit printre toate celelalte. Nu purta nici un însemn festiv. L-am descoperit, în varietatea cromatică a confraților săi, după un unic indiciu: culoarea. Are nuanța fildeșului, așa-numitul «beige-ivoire» din terminologia ușor franțuzită a cromatiștilor uzinei. E un automobil ca toate celelalte, de tip «Renault 8», cu motor Sierra de 1100 mc, plasat în spate, înzestrat cu o «herghelie» de 46 CP, capabil să dezvolte o viteză de 135 km pe oră și consumând cantiatea modestă de circa 7 litri de benzină la suta de kilometri. Acest prim exemplar, care a ieșit de pe bandă în ziua de sâmbătă, 3 august, la ora 14 și 1 minut, e menit să reprezinte, în ochii generațiilor viitoare, certificatul de maturitate a unei industrii aflate în plină și impetuoasă ascensiune”.

48 de autoturisme Dacia 1100 au defilat în Piața Aviatorilor din București, printre ele aflându-se și prima Dacie 1100 produsă la UAP, de culoarea fildeșului


Surse: „Scînteia”, nr. 7801 din 21 august 1968, p. 1-3; „Scînteia”, nr. 7808 din 28 august 1968, p. 1, 3.


sâmbătă, 20 ianuarie 2018

Târgul internațional New Delhi – produse electrotehnice românești

Târgul internațional New Delhi – produse electrotehnice românești

Sursa: ***, La Roumanie dans le commerce mondial 1944-1964, București, [f.a.], p. 218.