luni, 24 aprilie 2017

Inițiative, întreceri, concursuri, lozinci, acțiuni 1/3

Pentru a implusiona activitatea economică, dar și formatarea întregii societății pe matricea valorilor comuniste, după 1948 au fost emise și desfășurate diverse inițiative, întreceri socialiste, concursuri, lozinci propagandistice și alte acțiuni.

Niciun tânăr crescător de animale neînscris în registrul achizitorului.
Satul cel mai bine gospodărit și îngrijit.
Fiecare tânăr al satului – participant activ la dezvoltarea și consolidarea economică a unităților agricole.
Fiecare palmă de pământ să fie folosită în scopuri productive.
Să lucrăm o zi din trimestru cu materiale economisite.
Nicio mașină și niciun utilaj sub randamentul planificat, niciun minut nelucrat.
Niciun refuz la export.
Fiecare inginer, tehnician și economist să rezolve în plus față de sarcinile cuprinse în planul tehnic, cel puțin o problemă tehnică sau de organiare a producției și a muncii.
Locul de muncă – cartea de vizită a fiecărui tânăr.
Elev la școală, elev acasă, elev în societate.
Învățătura – datorie de onoare a fiecărui utecist.
Cel mai gospodărit șantier și loc de muncă.
Mașinile în întreținere proprie.
Ziua întreținerii utilajelor.
Tânărul gospodar în acțiune.
Micronul, gramul, secunda, kilowatul-oră în slujba sporirii eficienței economice.
Autocontrolul calității pe faze de lucru.
Fiecare muncitor – un control de calitate.
Prietenul noului încadrat în muncă.
Maratonul autodepășirii.
Orizontul tineretului.
Cea mai frumoasă stradă.
Cel mai frumos cartier.
Cea mai frumoasă comună.
Cel mai frumos sat.
Brigada înaltei productivități.
Dirigenția muncitorească.
Brigada de producție și educație socialistă.
La sfat cu ortacii.
La fiecare cuptor, ân fiecare schimb să producem cel puțin 2 tone de oțel peste plan.
Programul PCR – programul nostru de muncă.
Micronul, gramul, secunda.
Fiecare cadru tehnico-economic să rezolve cel puțin o problemă în afara planului tehnic.
Contul colector de economie al grupei sindicale.
Tinereul – factor activ în realizarea cincinalului revoluției tehnico-științifice.
Fiecare Asociație a Studenților Comuniști – colectiv de educare prin muncă și pentru muncă a studenților.
Fiecare inginere și tehnician să rezolve cel puțin o problemă tehnică sau economică în plus față de sarcinile planului tehnic.
Minute, metri lei.