marți, 31 ianuarie 2017

Ce trebuia să stimuleze sistemul de retribuire în industrie?


Dintre activitățile economice cea mai importantă era cea legată de industrie. Sistemul de retribuire stimula acest sector de activitate pentru:
„- realizarea și depășirea valorii producției nete, a planului de producție fizic în sortimente stabilite;
- îmbunătățirea continuă a calității produselor în concordanță cu cerințele tot mai exigente ale beneficiarilor și corespunzător condițiilor de competitivitate de pe piața externă;
- asigurarea unui ritm susținut de creștere a productivității muncii, prin promovarea metodelor moderne de organizare a producției și a muncii, prin introducerea largă progresului tehnic și aplicarea în producție a realizărilor obținute în cercetarea științifică;
- folosirea intensivă și extensivă a capacităților de producție, prin încărcarea completă a mașinilor și instalațiilor și utilizarea cît mai deplină a timpului lor disponibil, prin generalizarea schimbului 2 și extinderea schimbului 3;
- reducerea continuă a consumurilor specifice și valorificarea superioară a resurselor materiale, folosindu-se norme de consum fundamentate tehnic;
- ridicarea calificării profesionale, asigurarea necesarului de cadre calificate la nivelul cerințelor ramurii și preocuparea de raționalizare a consumului de muncă;
- gospodărirea cu maximă eficiență a tuturor mijloacelor materiale, în vederea creșterii rentabilității și a volumului de beneficii”.

Sursa: Legea nr. 57 din 29 octombrie 1974 Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii (republicarea din Buletinul Oficial, nr. 59-60, 23 iulie 1980).