luni, 31 august 2015

Întreprinderea mecanică Bistrița - 1982La 1 ianuarie 1982 Combinatul industrial pentru construcții de mașini Bistrița a fost reorganizat. În urma acestui proces a luat ființă Întreprinderea mecanică Bistrița, cu obiect de activitate fabricația de echipamente hidropneumatice, dispozitive, ștanțe, matrițe și accesorii pentru mașini-unelte, mașini-unelte de ascuțit, trefilare cabluri de aluminiu, precum și producție cu destinație specială.
Sursa: DCS nr. 406 din 29 decembrie 1981 privind înființarea unor întreprinderi industriale prin reorganizarea Combinatului industrial pentru construcții de mașini Bistrița.

Nodul hidrotehnic Stânca-Costești de pe râul PrutNodul hidrotehnic Stânca-Costești de pe râul Prut este compus dintr-un ,,baraj principal de pământ, lac de acumulare, deversor de ape mari, două centrale hidroelectrice și alte obiecte și construcții a căror listă detaliată este inclusă în Sarcina de proiectare a Nodul hidrotehnic”. Celelalte cosntrucții și obiecte necesare acestui nod hidrotehnic au fost: șoseaua pe coronamentul barajului, drumuri de acces, lucrări de consolidare a malurilor râurilor Prut.
Sursa: Decret nr. 392 din 11 octombrie 1972 pentru ratificarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind construirea în comun a Nodului hidrotehnic Stînca-Costești de pe rîul Prut, precum și stabilirea condițiilor de exploatare a acestuia.

Industria Orașului București – 1960

Termocentrala Grozăvești
Termocentrala Filaret
Uzina ,,Republica”
Uzina de laminate neferoase
Întreprinderea ,,Solex”
Uzinele ,,23 August”
Uzinele ,,Timpuri Noi”
Uzinele ,,Vulcan”
Uzinele de motoare electrice
Uzina de pompe și mașini agricole
Întreprinderea ,,Grivița Roșie”
Uzinele de utilaj agricol ,,Semănătoarea”
Uzinele ,,Electronica”
Uzinele ,,Tudor Vladimirescu”
Uzinele ,,Electromagnetica”
Întreprinderea de medicamente ,,Tableta”
Întreprinderea de medicamente ,,Galenica”
Întreprinderea de medicamente ,,Sintofarm”
Întreprinderea de viscoză ,,Viscofil” Popești-Leordeni
Fabrica de coloranți
Fabrica de cerneluri
Fabrica de mase plastice
Combinatul de cauciuc Jilava
Uzinele chimice române
Întreprinderea ,,Tehnica Nouă”
Fabrica de ciment
Fabrica de cabluri și materiale electroizolante
Întreprinderea de materiale de zidărie prefabricate ,,Progresul”
Întreprinderea pentru industria de bumbac
Uzinele textile ,,7 Noiembrie”
Filatura și țesătoria ,,Dacia”
Întreprinderea de tricotaje ,,Victoria Socialistă”
Întreprinderea ,,Tricotajul Roșu”
Fabrica de țesături ,,Mătasea Populară”
Țesătoria ,,Donca Simo”
Fabrica de ciorapi ,,Pavel Tcacenco”
Fabrica de confecții și tricotaje București
Întreprinderea de pielărie și încălțăminte ,,Flacăra Roșie”
Întreprinderea de pielărie și încălțăminte ,,Nicolae Bălcescu”
Întreprinderea de pielărie și încălțăminte ,,Dîmbovița”
Filatura și țesătoria de bumbac ,,Dacia”
Țesătoria de fire sintetice de relon ,,Tudor Vladimirescu”
Întreprinderea ,,Vinalcool” București
Fabrica de zahăr Chitila
Combinatul pentru industrializarea laptelui Militari
Fabrica de produse zaharoase ,,București”
Fabrica de ulei ,,Filimon Sîrbu”
Fabrica de bere ,,Rahova”
Fabrica de preparate din carne ,,Mistrețul”
Fabrica de săpun ,,Stela”
Combinatul poligrafic ,,Casa Scînteii”
Întreprinderea ,,Eprubeta”
Fabrica de oglinzi
Întreprinderea de celuloză și hârtie ,,Stăruința”
Întreprinderea ,,Iprofil Tehnica Lemnului”
Fabrica de aparataj electric ,,Electroaparataj”
Fabrica de aparate de radio și televiziune ,,Electronica”
Întreprindrea ,,Electrofar”
Fabrica de stâlpi centrifugați ,,Electromontaj”
Uzinele de motoare electrice
Întreprinderea ,,Industria Optică Română”
Uzina mecanică fină

Sursa: I. P. Gherasimov, C. Herbst, N. F. Ianițki, Monografia geografică a Republicii Populare Romîne, vol. II, partea a II-a, București, Editura Academiei, 1963, p. 30-43.

PanelulPentru realizarea panelului se realizează următoarele: producerea furnirelor de bază, fabricarea șipcilor pentru miez, asamblarea miezurilor din șipci, încleierea plăcilor, condiționarea și finisarea acestora. Furnirele utilizate în fabricarea panelului sunt cele tehnice (din tei, plop, anin și fag).

Ion Râmbu, Ioan Florescu, Victor Dogaru, Victor Iliescu, Tehnologia prelucrării lemnului, vol. II, București, Editura Tehnică, 1980, p. 159-165.

Clasificarea minereurilor și zăcămintelor de minereuri

- zăcăminte metalifere
-- feroase
--- minereuri de fier
--- mangan
--- cromit
--- molibden
--- nichel
--- cobalt
--- tungsten
--- vanadiu
-- neferoase
--- minereuri de sulfuri polimetalice (cupru, plumb, zinc, staniu)
--- minereuri de aluminiu, magneziu, titan
--- minereuri de metale nobile (aur, argint, platină)
--- minereuri de metale rare (radiu, beriliu)
- zăcăminte nemetalifere
-- materiale de construcție (nisipuri, pietrișuri, piatră de construcție, materiale pentru ciment)
-- pentru industria chimică (sare, sulf, cromit, pirită)
-- pentru îngrășăminte (fosfați, săruri de potasiu, nitrați)
-- ceramică (argilă, cuarț, feldspat)
-- refractare (cuarț, argilă, cromit refractar, silicați de aluminiu)
-- abrazivi (gresii, corindon, diamant industrial)
-- izolanți (azbest, mică, magnezit)
-- pentru pictură (ocru, argilă, diatomit, baritină)
-- pentru foraje (baritină)
-- pietre prețioase și semiprețioase (diamant, smaragd, topaz, opal, calcedonie, granați, cuarț și altele)
- combustibili minerali
-- fluide (lichide-țiței, gaze-gaze naturale)
-- solide (uraniu, cărbuni, șisturi bituminoase).

Sursa: Teofil Gridan, Petrologia - știință a rocilor, București, Editura Albatros, 1983, p. 57, 58.