sâmbătă, 16 octombrie 2010

Rezoluţia Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român - 1984

Dacă nu aş fi citit cele de mai jos nu aş fi crezut că este posibil să fi existat asemenea formulări. Ideologia comunistă îl laudă pe Nicolae Ceauşescu în acest mod :
,,În ansamblul grandioasei opere de edificare a noii orînduiri se detaşează cu deosebită strălucire marile împliniri din perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, legate indestructibil de activitatea prodigioasă, desfăşurată cu clarviziune şi profund spirit creator, cu pasiune revoluţionară şi fierbinte patriotism, de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general al partidului, preşedintele Republicii, ctitorul României moderne, eroul naţional, care slujeşte cu neţărmurit devotament interesele supreme ale întregului popor şi sub a cărui conducere înţeleaptă poporul român a obţinut în ultimele două decenii – perioadă intrată definitiv în conştiinţa naţiunii noastre drept ,,Epoca Ceauşescu” – cele mai bogate realizări din întreaga sa istorie”.
Dincolo de cifrele vehiculate pentru investiţii sau pentru noile capacităţi de producţie intrate în funcţiune se precizează una dintre aceste ,,bogate realizări” :
,,O realizare de cea mai mare importanţă, care demonstrează forţa economiei noastre naţionale şi totodată, uriaşa capacitate creatoare a poporului român, o constituie darea în folosinţă, în acest an [1984], a Canalului Dunăre – Marea Neagră”.
În ceea ce priveşte industria în ansamblul ei, se prevedeau pentru cincinalul 1986-1990, care nu a mai fost dus până la capăt, următoarele :
,,Dezvoltarea industriei în cincinalul viitor trebuie să se realizeze îndeosebi prin modernizarea mijloacelor de muncă şi a structurii producţiei, ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al acestora, introducerea continuă şi generalizarea rapidă a tehnologiilor avansate, extinderea mecanizării, automatizării şi robotizării. Se va ajunge astfel, în 1990, la un nivel general al producţiei industriei româneşti, precum şi al calităţii şi tehnicii acestei ramuri, comparabil cu cel din ţările dezvoltate din puncte de vedere economic”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, nr. 87, 26 noiembrie 1984.