marți, 19 octombrie 2010

Nomenclatorul specialităţilor pentru liceele de specialitate 1966-1967

Nomenclatorul specialităţilor în care se pregătesc cadre medii prin liceele de specialitate – cursuri de zi – începând cu anul şcolar 1966-1967

* Ramura industrială,
Denumirea specialităţii, durata de şcolarizare în ani (5 ani, altfel se precizează)

Industria energiei electrice şi termice
Electroenergetică, mecanoenergetică, hidroenergetică.
Industria extractivă şi de prelucrare a cărbunelui şi minereurilor
Exploatări miniere, electromecanică minieră.
Lucrări geologice, foraje, industria pentru extracţia, prelucrarea şi transportul ţiţeiului şi gazelor
Exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi gaze, utilaj pentru foraj şi extracţie, utilaj de rafinării, prelucrarea ţiţeiului.
Industria metalurgiei feroase, neferoase şi cocso-chimice
Termotehnica proceselor siderurgice, acţionări şi automatizări în siderurgie.
Industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor
Maşini şi aparate electrice, tehnologia construcţiilor de maşini, automobile şi tractoare.
Industria chimică
Tehnologia chimică organică, tehnologia chimică anorganică, tehnologia celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale, aparate de măsură şi automatizări în industria chimică, utilaje în industria chimică.
Industria materialelor de construcţii
Materiale de construcţii
Silvicultură şi industria de exploatare şi prelucrare a lemnului
Silvicultură, industrializarea lemnului, exploatări, construcţii şi transporturi forestiere.
Industria textilă
Filatură şi ţesătorie, maşini şi utilaje în industria textilă.
Industria confecţiilor
Traicotaje şi confecţii textile
Industria pielăriei, blănăriei şi încăltămintei
Confecţii din piele şi înlocuitori, prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice.
Industria alimentară
Chimia produselor alimentare.
Industria poligrafică
Poligrafie
Lucrări de construcţii-montaj
Construcţii civile şi industriale, instalaţii tehnico-edilitare şi de construcţii
Agricultură
Agronomie, horticultură, culturi irigate, protecţia plantelor, îmbunătăţiri funciare, cadastru şi organizarea teritoriului, mecanică agricolă, veterinată, zootehnie, contabilitate şi merceologie agricolă 4.
Transporturi şi telecomunicaţii
Instalaţii de semnalizare, centralizare şi bloc de linie, exploatare întreţinere şi reparaţii auto, drumuri şi poduri, instalaţii de telecomunicaţii, exploatarea reţelei poştale şi telecomunicaţii.
Alte ramuri
Cultură şi artă : cinematografie.
Metrologie : metrologie.
Specialităţi economice : planificare-contabilitate 4, merceologie 4, statistică 4.
Specialităţi pedagogice : învăţător, educatoare.

Sursa : ,,Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, nr. 59, 26 septembrie 1966, Hotărârea nr. 2013.