miercuri, 18 noiembrie 2009

Darea de seamă a Întreprinderii de Bunuri Bucureşti, din cadrul Sovrompetrol

,,DARE DE SEAMĂ
a Comitetului de Întreprindere pe trim. III/1957

Conţinutul principal al epocii noastre este trecerea dela capitalism la socialism, inaugurată de Marea Revoluţie Socialistă din octombrie din Rusia. În prezent mai mult de o treime din populaţia lumii întregi – peste 950 milioane de oameni – a păşit pe calea socialismului şi construeşte o viaţă nouă.
Desvoltarea uriaşă a forţelor socialismului a stimulat creşterea impetuoasă a mişcării naţionale anti imperialistă din perioada de după război.
Popoarele ţărilor coloniale şi dependente, menţinute încă în robie, intensifică lupta pentru eliberarea lor naţională. Desvoltarea socialismului şi mişcarea de eliberare naţională au accelerat simţitor procesul de destrămare a imperialismului.
În statele imperialiste, societatea este sfîşiată de profunde contradicţii de clasă, precum şi cotnradicţii ascuţite între aceste state, iar clasa muncitoare din aceste ţări se opune cu tot mai multă hotărîre politicii imperialismului şi a monopolurilor, luptă pentru îmbunătăţirilor sale de viaţă, pentru drepturile democratice, pentru pace şi socialism.
Atîta timp cît se menţine imperialismul va rămîne şi terenul pentru războaie agresive. În anii de după război, imperialiştii americani, englezi, francezi precum şi lacheii lor au dus sau duc războaie în Indochina, Indonezia, Coreea, Malaia, Chenia, Guatemala, Egipt, Algeria, Oman şi Iemen. În Germania Occidentală se reface cu ajutorul SUA militarismul german, creîndu-se astfel focarul unui serios pericol, de război în centrul Europei. Lupta împotriva militarusmului şi revanşismului Vest German, care ameninţă pacea, constitue o sarcină importantă a forţelor iubitoare de pace ale poporului german şi ale tuturor popoarelor din Europa.
Pe baza egalităţii depline în drepturi, a avantajului reciproc şi a ajutorului reciproc tovărăşesc, statele socialiste au stabilit între ele o largă colaborare economică şi culturală care joacă un rol important în întărirea independenţei economice şi politice a fiecăreia dintre ţările socialiste, în întărirea întregii comunităţi socialiste.
Sărbătorirea Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie a fost un eveniment măreţ de însemnătate internaţională. Este plin de învăţăminte pentru poporul nostru şi pentru toate popoarele drumul glorios străbătut de poporul sovietic, a cărui energie creatoare, îndrumată de Partidul Comunist, făurit de Lenin, a transformat Uniunea Sovietică în patru decenii într-una din cele mai mari puteri industriale ale lumii.
Ţara socialismului victorios a întrecut în mai multe sectoare statele capitaliste cele mai desvoltate, inclusiv SUA, iar astăzi păşeşte în fruntea culturii, artei, ştiinţei şi tehnicei mondiale, în fruntea civilizaţiei umane.
Contruirea de către savanţii şi inginerii sovietici a primei centrale atomo-electrice, lansarea pentru prima oară în lume de către Uniunea Sovietică a sateliţilor artificiali ai pământului – aceste succese grandioase ale geniului omenesc – au dovedit marea superioritate a scoialismului faţă de capitalism.
Succesele contruirii socialismului în patria noastră, se împletesc cu succesele întregului lagăr socialist, care zi de zi dovedeşte tot mai mult superioritatea socialismului asupra capitalismului, victoria lui inevitabilă în întrecerea paşnică cu capitalismul. Totul întăreşte convingerea poporului nostru că drumul pe care şi l-a ales este drumul corespunzător intereselor sale vitale. Strîngîndu-şi şi mai mult rîndurile în jurul partidului, poporul nostru este hotărît să întărească continuu orînduirea democrat populară, să apere şi să desvolte marile sale cuceriri, să păşească mereu înainte pe calea deschisă de Marele Octombrie, spre victoria deplină a socialismului.
T o v a r ă ş i ,
În perioada iulie-septembrie 1957, munca sindicală din cadrul întreprinderii noastre, s-a dus în condiţiuni satisfăcătoare împletindu-se cu munca administrativă, fapt care a avut ca rezultat îndeplinirea planului pe această perioadă, în cele două sectoare de activitate.
Astfel, planul economic al întreprinderii pe trimestrul. III 1957, se prezintă după cum urmează :
1. ACTIVITATEA DE DESERVIRE
P l a n . . . . . lei 1.864.000
Realizat : . . . ” 1.903.000, adică un procent de 102%. În această activitate intră toate secţiile întreprinderii cu excepţia tipografiei [...].
2. ACTIVITATEA INDUSTRIALĂ
Plan de producţie global . . . . . lei 550.000.
Realizat, . . . . . . . . . . . . . . . . ” 588.000, adică un procent de 106,9%.
[...]”.

Sursa : DMBAN, fond Societatea Sovrompetrol, dosar 257/1955 , f. 110-111.