joi, 26 noiembrie 2009

Întreprinderea minieră specială Antamina

,,Hotărîrea nr. 1557
din 27 noiembrie 1973
privind aprobarea participării Întreprinderii de comerţ exterior «Geomin» la constituirea, împreună cu Întreprinderea minieră din Peru «Miniero-Peru» în reprezentarea statului peruan la constituire şi gestiune, a Societăţii mixte româno-peruane «Întreprinderea minieră specială Antamina – societate cu răspundere limitată»

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România h o t ă r ă ş t e :

Art. 1.- Se aprobă participarea Întreprinderii de comerţ exterior «Geomin», din subordinea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, la constituirea, împreună cu Întreprinderea minieră din Peru «Miniero-Peru» în reprezentarea statului peruan la constituire şi gestiune, a Societăţii mixte româno-peruane «Întreprinderea minieră specială Antamina – societare cu răspundere limitată», în conformitate cu înscrisul de constituire socială (contractul social) şi statutul, parafrate între cele două părţi la 19 septembrie 1973 la Lima.
Societatea mixtă, cu sediul în Lima, are ca obiect efectuarea oricărui fel de activităţi din industria minieră în perimetrul drepturilor speciale Antamina, cu excepţia rafinării cuprului şi comercializării.
Cota de participaţie a părţii române la capitalul social al societăţii micte va fi de 49%.
Art. 2.- Hotărârea Consiliului de Minştri nr. 1116/1973 se abrogă”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 203, 21 decembrie 1973.

miercuri, 25 noiembrie 2009

Comasarea Întreprinderii mecanice de utilaj tehnologic Ploieşti la Întreprinderea de utilaj chimic Ploieşti

,,Hotărîrea nr. 1670
din 20 decembrie 1973
privind comasarea Întreprinderii mecanice de utilaj tehnologic Ploieşti la Întreprinderea de utilaj chimic Ploieşti

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România h o t ă r ă ş t e :

Art. 1.- Pe data de 1 ianuarie 1974 Întreprinderea mecanică de utilaj tehnologic Ploieşti, din subordinea Centralei industriale de utilaj tehnologic, chimic, petrolier şi minier de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini Grele, se comasează, prin absorbţie, la Întreprinderea de utilaj chimic Ploieşti din subordinea aceleiaşi centrale.
Art. 2.- Personalul Întreprinderii mecanice de utilaj tehnologic Ploieşti, provenit de la Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, beneficiază în continuare, şi în cadrul Întreprinderii de utilaj chimic Ploieşti, de drepturile prevăzute la art. 7 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 179/1973”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 203, 21 decembrie 1973.

marți, 24 noiembrie 2009

Societatea mixtă Fabrica de reductoare REŞIŢA – RENK, societate pe acţiuni

,,Decretul nr. 542 din 6 octombrie 1973
Aprobarea constituirii Societăţii mixte Fabrica de reductoare REŞIŢA – RENK, societate pe acţiuni
Prin Decretul nr. 542 din 6 octombrie 1973 Consiliul de Stat a aprobat constituirea, în Republica Socialistă România, a societăţii mixte cu denumirea Fabrica de reductoare REŞIŢA – RENK, societate pe acţiuni, pentru producţia şi comercializarea de roţi dinţate, reductoare, cuplaje şi alte mecanisme, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Reşiţa.
Prin acelaşi decret au fost aprobate şi contractul de societate şi statutul societăţii.
CONTRACT DE SOCIETATE
- Extras –
Întreprinderea de construcţii de maşini, cu sediul în Reşiţa, Întreprinderea de comerţ exterior Uzinexportimport, cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Iorga nr. 1, şi Zahnraederfabrik Renk A.G., cu sediul în 89, Augsburg – Republica Federală Germania, au convenit constituirea în Republica Socialistă România a unei societăţi mixte, sub forma unei societăţi pe acţiuni, care va purta denumirea Fabrica de reductoare REŞIŢA – RENK S.A.
Societatea este persoană juridică română şi îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu contractul de societate şi statutul, în baza decretelor nr. 424 şi 425/1972 şi conform legilor române compatibile cu finalitatea societăţilor mixte.
Sediul societăţii este în municipiul Reşiţa - Republica Socialistă România.
Obiectul de activitate este producţia şi comercializarea de roţi dinţate, reductoare, cuplaje şi alte mecanisme.
Părţile contractante au convenit ca societatea să aibă un capital social de 20.000.000 DM, împărţit în 2.000 de acţiuni nominative, fiecare în valoare de 10.000 DM.
Participarea la capitalul social este următoarea : 40% Întreprinderea de construcţii de maşini Reşiţa, 11% Întreprinderea de comerţ exterior Uzinexportimport şi 49% firma Zahnraederfabrik Renk A.G.
[...]”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 189, 2 decembrie 1973.

luni, 23 noiembrie 2009

Comentariu

Comentariu asupra textului precedent : Darea de seamă a Întreprinderii de Bunuri Bucureşti, din cadrul Sovrompetrol

Avem în faţa noastră un text tipic pentru anii ’50 din RPR. Dare de seamă reprezenta un act important, în care se prezentau cele mai importante realizări ale unei întreprinderi. Dat fiind importanţa acestui act, preambulul său era încărcat de o puternică valoare simbolică, în ideologia regimului comunist era oglindită.
Se vorbeşte despre ,,procesul de destrămare a imperialismului”, despre ,,războaie agresive” (pot fi şi de altfel? – evident are rolul de a sublinia ,,ferocitatea imperialiştilor” care destabilizează pacea în lumea) purtate de imperialişti.
În timp ce am văzut ce fac ,,imperialiştii”, în statele socialiste ,,egalitatea deplină în drepturi”, ,,avantajului reciproc” şi ,,ajutorul reciproc tovărăşesc” reprezintă baza acestor state. Bineînţeles este amintit ,,drumul glorios străbătut de poporul sovietic”, care ,,a transformat Uniunea Sovietică în patru decenii într-una din cele mai mari puteri industriale ale lumii”. Sunt date şi câteva exemple care să legitimeze statutul la care aspiră ,,Ţara socialismului victorios” : prima centrală atomo-electrică şi lansarea primului satelit artificial (eveniment petrecut la 4 octombrie 1957, în acelaşi an cu redactarea documentului). Toate acestea par a contura ,,superioritatea socialismului asupra capitalismului, victoria lui inevitabilă în întrecerea paşnică cu capitalismul”.
Cât despre poporul român şi activitatea sa în cadrul ,,lagărului socialist” se spune că ,,este hotărît să întărească continuu orînduirea democrat populară, să apere şi să desvolte marile sale cuceriri, să păşească mereu înainte pe calea deschisă de Marele Octombrie, spre victoria deplină a socialismului”.
Cuvântul ,,democrat” poate părea un cuvânt gol de conţinut, pentru că regimul comunist avea propria viziune asupra democraţiei. Cuvântul ,,democrat” avea un înţeles precis desemnând pe cel care sprijină programul partidului comunist [1] (PMR în momentul redactării documentului prezentat). Una este cuvântul, alta este interpretarea ce îi este adusă de către regim. Este vorba de acel dublu-gândit la care făcea referire şi George Orwell în al său roman (1984).
Cu toate acestea nu trebuie să pierdem din vedere şi celălalt aspect al ideologiei comuniste, care declama egalitatea deplină în drepturi. Egalitatea, alături de libertatea şi suveranitatea poporului sunt principiile de bază ale democraţiei. Nu avem cum să nu ne gândim că prin acest principiu de egalitate, mai intens promovat în comunsim decât în alte regimuri (dar, dat fiind caracterul ideal al principiului, neatins în totalitate), comunismul se poate numi democraţie. ,,Eşecul comunismului nu a fost eşecul unei derive antidemocratice, a fost eşecul unei maniere de a înţelege democraţia, pe care istoria a refuzat să o ratifice” [2].
O altă discuţie necesită şi apelul care se face la popor pentru a continua drumul spre socialism. Ideologia comunistă vedea un capitalism încă în vigoare, dar într-o ireversibilă cădere, comunismul urmând a-i lua locul (evident după o trecere prin democraţie populară şi socialism) De aceea era nevoie de sprijin intens şi continuu şi astfel putem înţelege formularea : ,,victoria deplină a socialismului”.
Textul de început al dării de seamă trebuie înţeles sub două unghiuri. O dată, datorită orientării ţării noastre de atunci, putem înţelege cele spuse, mai ales din punct de vedere economic (pentru că în text avem şi evaluări ale activităţii întreprinderii, cu cifre evident mărite faţă de perioada ultimei evaluări, ca expresie a gândirii economice dar şi propagandistice a regimului). Poate că astăzi, niciun astfel de document nu este lipsit de referiri la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, nu putem trece cu vederea formulări tipice de propagandă comunistă, în forma cea mai pură. Ceea ce presupune dezinformare, falsificare şi crearea unei lumi paralele realităţii vremurilor de atunci. Toate acestea erau furnizate de regim poporului său chiar şi prin intermediul unui document ce privea o colectivitate restrânsă, ca cea a unei întreprinderi (sigur că nu era chiar orice întreprindere, chiar dacă avea un caracter auxiliar, ea aparţinea totuşi de Sovrompetrol).
Dar acelea au fost timpurile, nu ne aplecăm atenţia asupra textului spre a judeca, ci, dornici de a cunoaşte cât mai fidel trecutul, încercăm să refacem un mod de gândire, cel al regimului comunist asupra procesului de industrializare. Nu putem înţelege acest proces fără a ne opri asupra propagandei ce l-a precedat, însoţit şi urmat cu fiecare realizare, de altfel o înlănţuire continuă indispensabilă înţelegerii industrializării.

[1] Dinu C. Giurescu, Uzurpatorii, Bucureşti, 2004, p.113.
[2] Lucian Boia, Mitul democraţiei, ed. a II-a, Bucureşti, 2007, p. 99.

miercuri, 18 noiembrie 2009

Darea de seamă a Întreprinderii de Bunuri Bucureşti, din cadrul Sovrompetrol

,,DARE DE SEAMĂ
a Comitetului de Întreprindere pe trim. III/1957

Conţinutul principal al epocii noastre este trecerea dela capitalism la socialism, inaugurată de Marea Revoluţie Socialistă din octombrie din Rusia. În prezent mai mult de o treime din populaţia lumii întregi – peste 950 milioane de oameni – a păşit pe calea socialismului şi construeşte o viaţă nouă.
Desvoltarea uriaşă a forţelor socialismului a stimulat creşterea impetuoasă a mişcării naţionale anti imperialistă din perioada de după război.
Popoarele ţărilor coloniale şi dependente, menţinute încă în robie, intensifică lupta pentru eliberarea lor naţională. Desvoltarea socialismului şi mişcarea de eliberare naţională au accelerat simţitor procesul de destrămare a imperialismului.
În statele imperialiste, societatea este sfîşiată de profunde contradicţii de clasă, precum şi cotnradicţii ascuţite între aceste state, iar clasa muncitoare din aceste ţări se opune cu tot mai multă hotărîre politicii imperialismului şi a monopolurilor, luptă pentru îmbunătăţirilor sale de viaţă, pentru drepturile democratice, pentru pace şi socialism.
Atîta timp cît se menţine imperialismul va rămîne şi terenul pentru războaie agresive. În anii de după război, imperialiştii americani, englezi, francezi precum şi lacheii lor au dus sau duc războaie în Indochina, Indonezia, Coreea, Malaia, Chenia, Guatemala, Egipt, Algeria, Oman şi Iemen. În Germania Occidentală se reface cu ajutorul SUA militarismul german, creîndu-se astfel focarul unui serios pericol, de război în centrul Europei. Lupta împotriva militarusmului şi revanşismului Vest German, care ameninţă pacea, constitue o sarcină importantă a forţelor iubitoare de pace ale poporului german şi ale tuturor popoarelor din Europa.
Pe baza egalităţii depline în drepturi, a avantajului reciproc şi a ajutorului reciproc tovărăşesc, statele socialiste au stabilit între ele o largă colaborare economică şi culturală care joacă un rol important în întărirea independenţei economice şi politice a fiecăreia dintre ţările socialiste, în întărirea întregii comunităţi socialiste.
Sărbătorirea Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie a fost un eveniment măreţ de însemnătate internaţională. Este plin de învăţăminte pentru poporul nostru şi pentru toate popoarele drumul glorios străbătut de poporul sovietic, a cărui energie creatoare, îndrumată de Partidul Comunist, făurit de Lenin, a transformat Uniunea Sovietică în patru decenii într-una din cele mai mari puteri industriale ale lumii.
Ţara socialismului victorios a întrecut în mai multe sectoare statele capitaliste cele mai desvoltate, inclusiv SUA, iar astăzi păşeşte în fruntea culturii, artei, ştiinţei şi tehnicei mondiale, în fruntea civilizaţiei umane.
Contruirea de către savanţii şi inginerii sovietici a primei centrale atomo-electrice, lansarea pentru prima oară în lume de către Uniunea Sovietică a sateliţilor artificiali ai pământului – aceste succese grandioase ale geniului omenesc – au dovedit marea superioritate a scoialismului faţă de capitalism.
Succesele contruirii socialismului în patria noastră, se împletesc cu succesele întregului lagăr socialist, care zi de zi dovedeşte tot mai mult superioritatea socialismului asupra capitalismului, victoria lui inevitabilă în întrecerea paşnică cu capitalismul. Totul întăreşte convingerea poporului nostru că drumul pe care şi l-a ales este drumul corespunzător intereselor sale vitale. Strîngîndu-şi şi mai mult rîndurile în jurul partidului, poporul nostru este hotărît să întărească continuu orînduirea democrat populară, să apere şi să desvolte marile sale cuceriri, să păşească mereu înainte pe calea deschisă de Marele Octombrie, spre victoria deplină a socialismului.
T o v a r ă ş i ,
În perioada iulie-septembrie 1957, munca sindicală din cadrul întreprinderii noastre, s-a dus în condiţiuni satisfăcătoare împletindu-se cu munca administrativă, fapt care a avut ca rezultat îndeplinirea planului pe această perioadă, în cele două sectoare de activitate.
Astfel, planul economic al întreprinderii pe trimestrul. III 1957, se prezintă după cum urmează :
1. ACTIVITATEA DE DESERVIRE
P l a n . . . . . lei 1.864.000
Realizat : . . . ” 1.903.000, adică un procent de 102%. În această activitate intră toate secţiile întreprinderii cu excepţia tipografiei [...].
2. ACTIVITATEA INDUSTRIALĂ
Plan de producţie global . . . . . lei 550.000.
Realizat, . . . . . . . . . . . . . . . . ” 588.000, adică un procent de 106,9%.
[...]”.

Sursa : DMBAN, fond Societatea Sovrompetrol, dosar 257/1955 , f. 110-111.