sâmbătă, 5 septembrie 2009

Întreprinderea de sîrme şi cabluri Hîrşova

,,Decret al Consiliului de Stat
privind înfiinţarea Întreprinderii de sîrme şi cabluri Hîrşova

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Art. 1. – Pe data prezentului decret se înfiinţează Întreprinderea de sîrme şi cabluri Hîrşova, cu sediul în oraşul Hîrşova, judeţul Constanţa, în subordinea Centralei industriale de prelucrări metalurgice Bucureşti de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Metalurgice, avînd ca obiect de activitate fabricarea de cabluri din oţel, sîrmă din oţel, cuie, ţinte şi alte asemenea produse.
Art. 2. - Întreprinderea de sîrme şi cabluri Hîrşova funcţionează pe baza autoconducerii muncitoreşti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, se organizează potrivit normelor legale privind organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat şi se încadrează în gradul III de organizare.
Art. 3. - Întreprinderea de sîrme şi cabluri Hîrşova va utiliza reţelele tarifare şi nivelurile de retribuire : Siderurgie B pentru muncitorii din secţia (atelierul) de trăgătorie, Construcţii de maşini A pentru munca în acord la muncitorii din secţiile (atelierele) cabluri şi cuie şi pentru munca în regie la muncitorii din secţia (atelierul) de întreţinere şi reparaţii, potrivit Legii retribuiriidupă cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, iar retribuţia tarifară a personalului de conducere şi execuţie, tehnic, economic, de altă specialitate şi administrativ din aparatul funcţional va fi corespunzătoare grupei III de ramuri.
Art. 4. – Pentru conducerea activităţii şi asigurarea cu utilaje şi forţă de muncă necesare se aprobă pentru anul 1985 un număr de 3 posturi.
Personalul de administraţie va fi asigurat în cadrul planului de muncă şiu retribuire al Ministerului Industriei Metalurgice, pe baza normativelor legale.
Art. 5. – Ponderea personalului de administraţie va fi de cel mult 3,5% din totalul personalului muncitor prevăzut în planul anual al întreprinderii.
Art. 6. – Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a cărui aplicare a fost prelungită prin Decretul nr. 451/1980, nu se aplică posturilor din unităţile de la care se transferă personalul necesar Întreprinderii de sîrme şi cabluri Hîrşova.
Art. 7. – Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973 privind unele măsuri de reorganizare a centralelor industriale, unităţilor asimilate acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat, se modifică corespunzător prevederilor prezentului decret.
Nicolae Ceauşescu
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 30 septembrie 1985.
Nr. 302”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, anul XXI, nr. 49, 7 octombrie 1985.