miercuri, 30 septembrie 2009

Întreprinderea «Fierarul» - Arad

,,Hotărîrea nr. 543
privind trecerea Întreprinderii «Fierarul» - Arad de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini sub îndrumarea şi controlul Ministerului Economiei Forestiere


Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte :
Art. 1. – Pe data de 1 aprilie 1968 Întreprinderea «Fierarul», cu sediul în municipiul Arad, judeţul Arad, trece de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini sub îndrumarea şi controlul Ministerului Economiei Forestiere.
Trecerea se face cu întreg activul şi pasivul stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat pe data de 31 martie 1968, cu indicatorii de plan pe anul 1968 şi pe anii 1969 şi 1970 din planul cincinal, pe bază de protocol ce se va încheia între Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini şi Ministerul Economiei Forestiere, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărîri.
Art. 2. – Începând cu anul 1969, producţia de mare serie de broaşte şi balamale pentru binale şi mobilier se va executa de către întreprinderile specializate de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini.
Art. 3. – Denumirea Întreprinderii «Fierarul» - Arad se schimbă pe data de 1 aprilie în «Întreprinderea de articole metalice pentru mobilă şi binale» Arad.
Art. 4. – Comitetul de Stat al Planificări şi Ministerul Finanţelor vor introduce modificările corespunzătoare în planurile Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini şi Ministerului Economiei Forestiere”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 39, 26 martie 1968.

marți, 29 septembrie 2009

Fabrica de conserve Turnu Măgurele

,,Hotărîrea nr. 811
privind înfiinţarea întreprinderii industriale de stat «Fabrica de conserve Turnu Măgurele», sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Alimentare

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte :
Articol unic. – Pe data de 1 mai 1968 se înfiinţează întreprinderea industrială de stat «Fabrica de conserve Turnu Măgurele», cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Alimentare.
Întreprinderea industrială de stat «Fabrica de conserve Turnu Măgurele» se organizează şi va funcţiona potrivit Decretului nr. 199/1949 şi va avea ca obiect fabricarea conservelor de legume şi fructe”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 51, 15 aprilie 1968.

luni, 28 septembrie 2009

Ceas de mână OREX


Ceas de mână OREX (denumirea provine din ,,ORa EXacta") fabricat de Întreprinderea ,,Mecanică Fină” Bucureşti.

Ceas de mână OREX. Detaliu.

duminică, 27 septembrie 2009

Destituire director Chimpex

,,DECRET PREZIDENŢIAL
privind destituirea tovarăşului Gheorghe Sava din funcţia de adjunct al ministrului industriei chimice
Pentru abuzurile şi ilegalităţile săvîrşite în perioada cît a îndeplinit funcţia de director al Întreprinderii de condiţionare şi livrare a produselor chimice şi petroliere «Chimpex» Constanţa,
Preşedintele Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. – Tovarăşul Gheorghe Sava se destituie din funcţia de adjunct al ministrului industriei chimice.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 11 iunie 1985.
Nr. 108”.
Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, anul XXI, nr. 30, 18 iunie 1985.

miercuri, 23 septembrie 2009

Reducerea preţurilor de vînzare cu amănuntul la unele bunuri de consum

,,Hotărîrea nr. 794
cu privire la reducerea preţurilor de vînzare cu amănuntul la unele bunuri de consum

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte :
Art. 1. – Cu începere de la 22 aprilie 1968 preţurile de vînzare cu amănuntul la unele bunuri de consum se reduc după cum urmează :
A) Produse electrotehnice
- frigider «Fram» , cu 15%
- frigider tip mobilă, cu 15%
- termostat pentru frigider, cu 50%
- agregat frigorific pentru frigiderul «Fram», cu 15,2%
- aparate de radio cu tranzistori «Nordic» şi «Nordic 2», cu 9,6%
- condensatoare din producţie internă şi din import pentru radioreceptoare şi televizoare, în medie cu 25%
- cablu paralel, plat, pentru antene de televizor, cu 50%.
[...]
Listele bunurilor de consum – pe produse şi sortimente – cu noile preţuri cu amănuntul, reduse potrivit prevederilor prezentei hotărîri, se stabilesc de Ministerul Comerţului Interior, cu avizul Comitetului pentru Preţuri” [...].

Sursa
: Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 54, 24 aprilie 1968.

Fabrici sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini

,,Hotărîrea nr. 664
privind înfiinţarea unor întreprinderi industriale de stat sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte :
Art. 1. – Pe data de 1 aprilie 1968 se înfiinţează sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, următoarele întreprinderi industriale de stat, care se organizează şi vor funcţiona potrivit prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea întreprinderilor şi organizaţiilor economice ale statului :
A) Fabrica de frigidere - Găeşti, cu sediul în oraşul Găeşti, care va avea ca obiect fabricarea frigiderelor electrice pentru uz casnic;
B) Fabrica de aparate electronice de măsură şi industriale – Bucureşti, care va avea ca obiect producerea de aparate electronice de măsură, industriale şi medicale, de aparate de radiotehnică profesională şi specială;
C) Fabrica de ferite – Urziceni, cu sediul în oraşul Urziceni, care va avea ca obiect fabricarea miezurilor de ferite pentru industria electronică, automatizări şi bunuri de consum;
D) Uzina de cinescoape – Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, care va avea ca obiect fabricarea tuburilor cinescop pentru televizoare.
Art. 2. – Pentru întreprinderile prevăzute la articolul 1, indicatorii planului de muncă şi salarii pe anul 1968 se vor asigura în cadrul indicatorilor aprobaţi de Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini.
Art. 3. – Pînă la aprobarea studiilor tehnico-economice, cheltuielile privind funcţionarea întreprinderilor prevăzute la articolul 1 se vor finanţa în limita fondurilor prevăzute în planul de investiţii pe anul 1968 pentru aceste obiective, pe bază de devize financiare aprobate de Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 21, 11 martie 1968.

marți, 22 septembrie 2009

Unităţile de construcţii-montaj, lucrările în antrepriză

,,Decret al Consiliului de Stat
privind îmbunătăţirea organizării unităţilor de construcţii-montaj, în vederea preluării execuţiei lucrărilor în antrepriză
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Art. 1. – Pe data prezentului decret toate unităţile de construcţii-montaj se reorganizează, pentru execuţia lucrărilor în acord global, prin preluarea acestora în antrepriză.
Unitatea de bază în activitatea de construcţii-montaj este brigada complexă şi brigada specializată de antrepriză.
Unităţile prin care se asigură coordonarea execuţiei lucrărilor de către brigăzi sînt antrepriza, întreprinderea-antrepriză, trustul şi centrala de antrepriză generală.
[…]
Art. 6. – Pe data de 16 martie 1984 se înfiinţează centralele de antrepriză generală, trusturile de antrepriză generală şi întreprinderile-antrepriză de construcţii-montaj din anexa nr.1, unităţi cu personalitate juridică, cu sediul, subordonarea, obiectul de activitate, gradul de organizare şi grupa de ramură prevăzute în aceeaşi anexă.
[…]
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 16 martie 1984.
Nr. 92”.

ANEXA Nr. 1
Lista
centralelor-antrepriză generală, trusturilor-antrepriză generală şi întreprinderilor-antrepriză de construcţii-montaj care se înfiinţează :
Denumirea...sediul...subordonarea
Ministerul Construcţiilor Industriale
1)Centrala-antrepriză generală de construcţii industriale Bucureşti...Bucureşti...Ministerul Construcţiilor Industriale
2) Trustul-antrepriză generală de lucrări speciale şi izolaţii tehnologice Bucureşti...Bucureşti... Ministerul Construcţiilor Industriale
3) Întreprinderea de utilaj greu şi de transport pentru construcţii Iaşi...Iaşi (judeţul Iaşi)...Centrala de mecanizare pentru construcţii industriale Bucureşti
4) Întreprinderea de utilaj greu şi de transport pentru construcţii Piteşti...Piteşti (Argeş)...Centrala de mecanizare pentru construcţii industriale Bucureşti
5)Întreprinderea de utilaj greu şi de transport pentru construcţii Oradea...Oradea (Bihor)...Centrala de mecanizare pentru construcţii industriale Bucureşti
Ministerul Energiei Electrice
1)Întreprinderea-antrepriză de construcţii-montaj şi reparaţii uzine electrice...Bucureşti...Centrala industrială de producere a energiei electrice şi termice
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor
1) Centrala-antrepriză generală de construcţii hidrotehnice...Constanţa (Constanţa)...Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor
2) Întreprinderea de producţie industrială pentru construcţii căi ferate...Buzău (Buzău)...Centrala- antrepriză generală de construcţii căi ferate Bucureşti
3) Exploatarea de cariere Sitorman (unitate cu personalitate juridică potrivit art. 26 din Legea nr. 5/1978)...Mihail Kogălniceanu (Constanţa)... Centrala-antrepriză generală de construcţii hidrotehnice Constanţa
Ministerul Industrializării Lemnului şi Materialelor de Construcţii
1)Trustul-antrepriză generală de construcţii-montaj şi reparaţii Braşov...Braşov (Braşov)... Ministerul Industrializării Lemnului şi Materialelor de Construcţii
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
1)Întreprinderea-antrepriză de construcţii hidrotehnice pentru îmbunătăţiri funciare...Bucureşti...Direcţia generală economică de îmbunătăţiri funciare şi construcţii în agricultură
ANEXA Nr. 3
Lista
Unităţilor de construcţii-montaj care îşi schimbă denumirea sau sediul ori subordonarea
Denumire anterioară, denumire nouă; subordonare anterioară, subordonare nouă; sediul anterior, sediul nou.
Ministerul Construcţiilor Industriale
1) Trustul de construcţii chimice Midia-Năvodari, Trustul-antrepriză generală de construcţii industriale Constanţa; Ministerul Construcţiilor Industriale; Midia-Năvodari (Constanţa), Constanţa (Constanţa).
2) Întreprinderea de utilaj greu şi de transport pentru construcţii Bucureşti; Centrala de mecanizare pentru construcţii industriale Bucureşti, Centrala-antrepriză generală de construcţii industriale Bucureşti; Bucureşti.
Ministerul Energiei Electrice
1) Trustul de construcţii şi instalaţii pentru centrale nuclearoelectrice, Întreprinderea-antrepriză de construcţii nuclearo-electrice; Ministerul Energiei Electrice; Cernavodă (Constanţa).
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor
1) Întreprinderea de utilaje grele pentru construcţii; Centrala Canal Dunăre-Marea Neagră, Centrala-antrepriză generală de construcţii hidrotehnice Constanţa; Basarabi (Constanţa).
2) Întreprinderea de comerţ exterior ,,Contransimex”; Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, Centrala-antrepriză generală de construcţii căi ferate Bucureşti; Bucureşti.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, anul XX, nr. 21, 19 martie 1984.

duminică, 6 septembrie 2009

Plachete şi medalii - Întreprinderea Electrocontact Botoşani

,,Plachetă din tablă din inox dimensiuni 112 X 100 mm, greutate 17,3 g, fără dată [1979], grosime 1 mm, vopsită cu fond roşu, iar scrisul şi desenul cu culoarea albă. Pe plachetă se identifică : imitaţia unui sul de ţesătură reprezentând industria textilă; în dreapta sus pe un fascicul de linii orizontale scrie : EXPOZIŢIA FILATELICĂ, iar în cîmpul medaliei BOTOŞANI. În stînga conturul neregulat a cărui suprafaţă este formată din linii subţiri, reprezentînd judeţul Botoşani, cu linii de 1 mm, grosime pe contur şi linii oblice subţiri se marchează conturul municipiului Botoşani, capitala judeţului. Peste suprafaţa parţială a judeţului şi municipiului se suprapune stema judeţului Botoşani, care reprezintă particularităţile specifice [...]. Pe latura superioară se evidenţiază siglele EcB ELECTROCONTACT. Jos a 35-a ANIVERSARE A PROCLAMĂRII REPUBLICII SOCIALISTE”.
Sursa : Theodor F. Zavidei, Medalistica filatelică, Botoşani, 1993, p. 84-85.


,,Plachetă din tablă de inox 75 X 70 mm, grosime ½ mm. Pe suprafaţa plachetei folosindu-se de culoarea roşie distingem : prin tehnica zincării o complexitate de edificii industriale care explică NAŢIONALIZAREA A 35-A ANIVERSARE, naţionalizare care a fost înfăptuită în mod abuziv. Mesaj : EXPOZIŢIA FILATELICĂ OMAGIALĂ 1948-1983, iar jos ELECTROCONTACT BOTOŞANI”.
Sursa : Theodor F. Zavidei, Medalistica filatelică, Botoşani, 1993, p. 126.


,,Medalie unifaţă din tombac grosime 2 mm, greutate 65,8 g. Bordură de 1 mm şi bordură de 6 mm, pe care citim : ELECTROCONTACT BOTOŞANI. Pe restul suprafeţei parţial poroasă identificăm : îm mijloc complexul de clădiri format din 4 corpuri sub care un dreptunghi de 32 X 5 mm, format din panglică cu capetele bifurcate, pe care scrie numele şi prenumele medaliatului ZAVIDEI THEODOR. În partea inferioară se identifică 2 ramuri de laur înmănunchiate. Pe partea superioară a medaliei, pe terminaţia unui dreptunghi citim emblema : ECB – 1987 luna şi ziua au fost omise”.
Sursa : Theodor F. Zavidei, Medalistica filatelică, Botoşani, 1993, p. 227.

sâmbătă, 5 septembrie 2009

Întreprinderea de sîrme şi cabluri Hîrşova

,,Decret al Consiliului de Stat
privind înfiinţarea Întreprinderii de sîrme şi cabluri Hîrşova

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Art. 1. – Pe data prezentului decret se înfiinţează Întreprinderea de sîrme şi cabluri Hîrşova, cu sediul în oraşul Hîrşova, judeţul Constanţa, în subordinea Centralei industriale de prelucrări metalurgice Bucureşti de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Metalurgice, avînd ca obiect de activitate fabricarea de cabluri din oţel, sîrmă din oţel, cuie, ţinte şi alte asemenea produse.
Art. 2. - Întreprinderea de sîrme şi cabluri Hîrşova funcţionează pe baza autoconducerii muncitoreşti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, se organizează potrivit normelor legale privind organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat şi se încadrează în gradul III de organizare.
Art. 3. - Întreprinderea de sîrme şi cabluri Hîrşova va utiliza reţelele tarifare şi nivelurile de retribuire : Siderurgie B pentru muncitorii din secţia (atelierul) de trăgătorie, Construcţii de maşini A pentru munca în acord la muncitorii din secţiile (atelierele) cabluri şi cuie şi pentru munca în regie la muncitorii din secţia (atelierul) de întreţinere şi reparaţii, potrivit Legii retribuiriidupă cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, iar retribuţia tarifară a personalului de conducere şi execuţie, tehnic, economic, de altă specialitate şi administrativ din aparatul funcţional va fi corespunzătoare grupei III de ramuri.
Art. 4. – Pentru conducerea activităţii şi asigurarea cu utilaje şi forţă de muncă necesare se aprobă pentru anul 1985 un număr de 3 posturi.
Personalul de administraţie va fi asigurat în cadrul planului de muncă şiu retribuire al Ministerului Industriei Metalurgice, pe baza normativelor legale.
Art. 5. – Ponderea personalului de administraţie va fi de cel mult 3,5% din totalul personalului muncitor prevăzut în planul anual al întreprinderii.
Art. 6. – Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a cărui aplicare a fost prelungită prin Decretul nr. 451/1980, nu se aplică posturilor din unităţile de la care se transferă personalul necesar Întreprinderii de sîrme şi cabluri Hîrşova.
Art. 7. – Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973 privind unele măsuri de reorganizare a centralelor industriale, unităţilor asimilate acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat, se modifică corespunzător prevederilor prezentului decret.
Nicolae Ceauşescu
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 30 septembrie 1985.
Nr. 302”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, anul XXI, nr. 49, 7 octombrie 1985.