luni, 3 august 2009

Întreprinderea mecanică navală Constanţa

,,Hotărîre
privind înfiinţarea Întreprinderii mecanice navale Constanţa

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România h o t ă r e ş t e :

Art. 1. – Pe data de 1 iulie 1972 se înfiinţează Întreprinderea mecanică navală Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, în subordinea Centralei industriale pentru construcţii navale Galaţi de sub de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini.
Întreprinderea mecanică navală Constanţa se organizează şi funcţionează pe principiul gestiunii economice, avînd personalitate juridică, potrivit prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea întreprinderilor de stat, şi va avea ca obiect de activitate producerea de piese turnate şi forjate, valvule, mecanisme, detalii şi subansamble mecanice şi electrice, obiecte de completare şi amenajări specifice construcţiilor de nave.
Art. 2. – Pe data de 1 iulie 1972 unitatea din municipiul Constanţa, strada Cumpenei nr. 12, se desprinde din cadrul Întreprinderii metalurgice ,,Energia”, din subordinea Consiliului popular al judeţului Constanţa, şi trece la Întreprinderea mecanică navală Constanţa, înfiinţată la art. 1.
Trecerea unităţii se face cu întregul activ şi pasiv rezultat din bilanţul contabil încheiat la 30 iunie 1972, precum şi cu indicatorii de plan economici şi financiari aferenţi acestei unităţi, potrivit protocolului încheiat între Comitetul executiv al Consiliului popular al judeţului Constanţa şi Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini.
Personalul aferent unităţii se transferă la Întreprinderea mecanică navală Constanţa în interesul serviciului, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 3. – Se autorizează Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor ca, pe baza propunerilor făcute de Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini împreună cu Comitetul executiv al Consiliului popular al judeţului Constanţa, să introducă modificările corespunzătoare în planul economic şi financiar al acestora.
De asemenea, se autoriză Ministerul Finanţelor să introducă modificările corespunzătoare în mijloacele de echilibrare a bugetului judeţului Constanţa.
p. Preşedintele
Consiliului de Miniştri,
Ilie Verdeţ
Bucureşti, 28 iulie 1972.
Nr. 867”.
Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România 1972, Partea I, Nr. 84, p. 665.