duminică, 16 august 2009

Industria chimică-1973

Combinatul chimic Işalniţa Craiova – acetilenă, acid acetic, alcool butilic, alcool polivinilic, aldehidă acetică, catalizatori, poliacetat de vinil, uree.
Combinatul petrochimic Ploieşti – etilen glicol, acid tereftalic.
Combinatul petrochimic Brazi – benzen, glicerină, industrie petrochimică, polietilenă, polistiren, rafinărie de petrol, reformare catalitică, toluen,
Combinatul chimic ,,Azochim” Roznov – azotat de amoniu, uree.
Combinatul chimic Făgăraş - anilină, bachelită, fenol, nitrobenzen, nitroceluloză, răşini ureo-formaldehidice, medicamente.
Combinatul chimic ,,Azomureş” Târgu-Mureş – uree.
Combinatul petrochimic Piteşti – negru de fum, polietilenă.
Combinatul petrochimic Râmnicu-Vâlcea - policlorură de vinil.
Combinatul chimic Gheorghe Gheorghiu-Dej – acetilenă, acetonă, benzen, butadienă, cauciuc sintetic, D.D.T., H.G.H., hexaclorciclohexan, acid clorhidric, polistiren.
Combinatul chimic Borzeşti – policlorură de vinil.
Combinatul chimic Turnu-Măgurele – uree.
Fabrica de conserve ,,Mureşeni” Târgu-Mureş – acid acetic alimentar.
Fabrica de celuloză şi hârtie Zărneşti – celuloză şi hârtie.
Fabrica de celuloză şi hârtie Buşteni – celuloză şi hârtie.
Fabrica de celuloză şi hârtie Cluj – celuloză şi hârtie.
Fabrica de celuloză şi hârtie Dej – celuloză şi hârtie.
Fabrica de celuloză şi hârtie Ghimbav – celuloză şi hârtie.
Fabrica de celuloză şi hârtie Letea – celuloză şi hârtie.
Fabrica de celuloză şi hârtie Petreşti – celuloză şi hârtie.
Fabrica de celuloză şi hârtie Prundu Bârgăului – celuloză şi hârtie.
Fabrica de celuloză şi hârtie Turnu Severin – celuloză şi hârtie.
Fabrica de celuloză şi hârtie Vama – celuloză şi hârtie, mucava.
Combinatul de celuloză şi hârtie Brăila – celuloză şi hârtie, celofibră, fibre cord.
Combinatul de celuloză şi hârtie Piatra Neamţ – celuloză şi hârtie.
Combinatul de celuloză şi hârtie Suceava – celuloză şi hârtie.
Uzina de fibre sintetice Săvineşti – acetilenă, acid cianhidric, caprolactamă, melană (poliacrilonitril), relon (policaprolactamă).
Uzina chimică Turda – clorură de metil, D.D.T., hexaclorciclohexan, produse clorosodice, tetraclorură de carbon, acetilenă, policlorură de vinil.
Uzina chimică Râşnov – acetilenă, acid acetic, alcool polivinilic, poliacetat de vinil.
Uzina chimică ,,Solventul” Timişoara – acetonă, cloroform, clorură de metil, esteri, eter etilic, polistiren, alcool etilic, pigmenţi-vopsele, plastifianţi.
Uzina chimică Târnăveni – acid clorhidric, carbid.
Uzina de antibiotice Iaşi – medicamente.
Uzina chimică Copşa Mică – acid formic, acid cianhidric, acid oxalic, aldehidă formică, negru de fum, stiplex.
Uzina chimică ,,Colorom” Codlea – anilină, coloranţi sintetici.
Uzina chimică ,,Sinteza” Oradea – acid izoftalic, salicilic, alcool etilic, anhidridă trimetilică, aspirina, etilvanilina, plastifianţi, medicamente, acid benzoic.
Uzina chimică Margina – acid aceticm metanol.
Uzina chimică Victoria - aldehidă formică, eter etilic, metanol, nitroceluloză, răşini ureo-formaldehidice, schimbători de ioni.
Uzina chimică Sibiu - dextrină
Uzina de fibre sintetice ,,Teron” Iaşi – fire şi fibre sintetice, terilen, poliesteri, .
Uzina de fibre sintetice Lupeni – acetat de celuloză, celofibră.
Combinatul de celuloză din paie Palas
Combinatul de celuloză din paie Călăraşi
Fabrica de detergenţi ,,Chimica” Cluj
Fabrica de detergenţi Timişoara - săpun
Fabrica de detergenţi Ploieşti

Sursa : Viorica Niac, Gavril Niac, Chimia pentru bacalaureat, Cluj, 1973.

luni, 3 august 2009

Întreprinderea mecanică navală Constanţa

,,Hotărîre
privind înfiinţarea Întreprinderii mecanice navale Constanţa

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România h o t ă r e ş t e :

Art. 1. – Pe data de 1 iulie 1972 se înfiinţează Întreprinderea mecanică navală Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, în subordinea Centralei industriale pentru construcţii navale Galaţi de sub de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini.
Întreprinderea mecanică navală Constanţa se organizează şi funcţionează pe principiul gestiunii economice, avînd personalitate juridică, potrivit prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea întreprinderilor de stat, şi va avea ca obiect de activitate producerea de piese turnate şi forjate, valvule, mecanisme, detalii şi subansamble mecanice şi electrice, obiecte de completare şi amenajări specifice construcţiilor de nave.
Art. 2. – Pe data de 1 iulie 1972 unitatea din municipiul Constanţa, strada Cumpenei nr. 12, se desprinde din cadrul Întreprinderii metalurgice ,,Energia”, din subordinea Consiliului popular al judeţului Constanţa, şi trece la Întreprinderea mecanică navală Constanţa, înfiinţată la art. 1.
Trecerea unităţii se face cu întregul activ şi pasiv rezultat din bilanţul contabil încheiat la 30 iunie 1972, precum şi cu indicatorii de plan economici şi financiari aferenţi acestei unităţi, potrivit protocolului încheiat între Comitetul executiv al Consiliului popular al judeţului Constanţa şi Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini.
Personalul aferent unităţii se transferă la Întreprinderea mecanică navală Constanţa în interesul serviciului, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 3. – Se autorizează Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor ca, pe baza propunerilor făcute de Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini împreună cu Comitetul executiv al Consiliului popular al judeţului Constanţa, să introducă modificările corespunzătoare în planul economic şi financiar al acestora.
De asemenea, se autoriză Ministerul Finanţelor să introducă modificările corespunzătoare în mijloacele de echilibrare a bugetului judeţului Constanţa.
p. Preşedintele
Consiliului de Miniştri,
Ilie Verdeţ
Bucureşti, 28 iulie 1972.
Nr. 867”.
Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România 1972, Partea I, Nr. 84, p. 665.

sâmbătă, 1 august 2009

Întreprinderea Frigoriferul portuar Constanţa

,,Hotărîre
privind înfiinţarea întreprinderii Frigoriferul portuar Constanţa
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România h o t ă r e ş t e :

Art. 1. – Pe data de 1 septembrie 1972 se înfiinţează întreprinderea Frigoriferul portuar Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, în subordinea Centralei industrializării cărnii, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor – Departamentul industriei alimentare.
Întreprinderea Frigoriferul portuar Constanţa se organizează şi va funcţiona ca unitate cu gestiune economică şi personalitate juridică, potrivit prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea întreprinderilor de stat, avînd ca obiect de activitate antrepozitarea de mărfuri congelate aflate în tranzit.
Art. 2. – Numărul de salariaţi şi fondul de salarii pentru întreprinderii Frigoriferul portuar Constanţa se vor asigura în cadrul indicatorilor planului de muncă şi salarii aprobaţi Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor – Departamentul industriei alimentare.
p. Preşedintele
Consiliului de Miniştri,
Ilie Verdeţ
Bucureşti, 22 august 1972.
Nr. 960”.

Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, 1972.