sâmbătă, 11 aprilie 2009

Intreprinderile Tehnoton si Conect

,,Hotărîre
privind înfiinţarea Întreprinderii ,,Tehnoton” în municipiul Iaşi şi Întreprinderii ,,Conect” în municipiul Bucureşti

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România h o t ă r ă ş t e :
Art. 1. – Pe data de 1 august 1972 se înfiinţează în subordinea Centralei industriale de electronică şi tehnica vidului de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, următoarele întreprinderi industriale :
a) Întreprinderea ,,Tehnoton”, cu sediul în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, care va avea caobiect de activitate fabricarea de produse radiotehnice de larg consum şi de echipamente de radiocomunicaţii profesionale;
b) Întreprinderea ,,Conect”, cu sediul în municipiul Bucureşti, care va avea ca obiect de activitate fabricarea de elemente de conectare-comutare, piese, matriţe şi utilaje pentru industria electronică.
Întreprinderile prevăzute la literele a şi b se organizează şi vor funcţiona potrivit prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea întreprinderilor de stat.
Art. 2. – Indicatorii planului de muncă şi salarii al întreprinderilor înfiinţate potrivit articolului 1, pentru anul 1972, se vor asigura în cadrul indicatorilor aprobaţi pentru Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini.
Numărul mediu scriptic al personalului tehncio-administrativ şi muncitoresc se stabileşte, pentru anul 1972, la maximum 10 salariaţi pentru Întreprinderea ,,Tehnoton” şi maximum 10 salariaţi pentru Întreprinderea ,,Conect”.

p. Preşedintele
Consiliului de Miniştri,
Ilie Verdeţ

Bucureşti, 28 iulie 1972.
Nr. 856”.
Sursa : Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România 1972, Partea I, Nr. 84, p. 665.