duminică, 5 aprilie 2009

Definitii si etimologii


În cele ce urmează, am realizat o incursiune în familia de termeni ce definesc o unitate industrială. Am selectat anumite cuvinte, optând pentru sensul care era în legătură cu procesul de industrializare şi le-am unit într-o compunere, aranjând în modul dorit termenii.
Pentru definiţii am utilizat http://dexonline.ro/.
Cuvântul întreprindere înseamnă unitate economică de producţie, de prestaţii de servicii sau de comerţ. Cuvântul a întreprinde provine din cuvântul francez entreprendre.
Cuvântul unitate provine din limba franceză unité şi din limba latină unitas, şi reprezintă cea mai mică formaţie, organizaţie economică, administrativă, militară, sanitară etc. care alcătuieşte un întreg şi acţionează după un plan general.
Cuvântul fabrică provine din limba franceză fabrique, rusă fabrika, germană Fabrik, şi înseamnă întreprindere industrială care foloseşte un sistem de maşini şi de instalaţii tehnice în vederea executării operaţiilor de transformare a materiei prime în produse finite, în serie şi în cantităţi mari. Cuvântul a fabrica are origini din limba franceză fabriquer şi din cea latină fabricare.
Cuvântul uzină provine din limba franceză usine şi reprezintă întreprindere industrială de mari proporţii în care se produc utilaje, semifabricate sau materii prime pentru alte industrii sau întreprindere industrială de proporţii mari, organizată pe bază de diviziune a muncii, în care se fac în special lucrări de utilaj, se produc semifabricate sau materiale pentru alte industrii, pentru fabrici etc. Dacă spre deosebire de fabrică care realizează produse finite, uzina produce materii prime sau semifabricate pentru alte industrii, plasând-o astfel într-un raport de inferioritate din punct de vedere al ciclului economic faţă de fabrică. În schimb uzina e o întreprindere de mari proporţii faţă de fabrică.
Cuvântul combinat provine din limba rusă kombinat şi franceză combinat şi are sens de mare complex productiv care reuneşte mai multe întreprinderi industriale şi în care uneori produsele uneia din întreprinderi servesc celorlalte ca materie primă, semifabricată sau auxiliară sau de mare întreprindere economică, care reuneşte mai multe fabrici şi uzine şi în care produsele uneia dintre ele servesc celorlalte ca materie primă, semifabricată etc. Să observăm că în combinat, între fabrică şi uzină există o relaţie de simbioză atât în mod concret, real, cât şi în definiţie. Combinatul este de proporţii mari, fie el complex sau întreprindere economică. În primul caz combinatul reuneşte mai multe întreprinderi, iar în ce de-al doilea fabrici şi uzine.
Cuvântul complex provine din limba franceză complexe şi latină complexus, reprezentând un ansamblu de construcţii, de unităţi industriale sau comerciale etc. cu funcţii deosebite, grupate teritorial, care alcătuiesc un tot unitar servind aceluiaşi scop. Faptul că atât combinat cât şi complex reunesc mai multe clădiri este reiterat în domeniul sportiv, unde complexul sportiv este bază sportivă special amenajată pentru practicarea mai multor ramuri de sport, iar combinatul sportiv este reunirea mai multor terenuri şi săli de gimnastică, unde se practică diferite sporturi.
Mai există câteva menţiuni pe care dorim să le facem.
De-a lungul timpului au existat cuvinte care trimiteau la o unitate industrială şi care astăzi sunt ieşite din uz. De exemplu stabiliment, care provine din limba italiană stabilimento, adică aşezământ, instituţie comercială, industrială etc. Un alt cuvânt, folosit la fel de rar, este aşezământ. Este o instituţie creată pentru o activitate de folos obştesc, ne trimite cu gândul la timpurile când industria începea să-şi facă loc un lume, când interesul bănesc nu era întotdeauna pe primul loc. La fel şi fundaţie, care provine din limba franceză fondation şi latină fundatio şi care înseamnă instituţie cu caracter obştesc căreia, pentru realizarea scopurilor sale, i se afectează un fond special. Amplasament provine din limba franceză emplacement şi reprezintă locul de aşezare a unei instalaţii, a unui dispozitiv, a unei construcţii; completează familia de cuvinte ce denumesc o unitate industrială. Instituţia poate fi o organizaţie care desfăşoară o activitate de interes internaţional. Cuvântul provine din limba franceză institution şi latină institutio.
O altă menţiune vine din cuvântul firma care provine din limba germană Firma şi reprezintă o denumire convenţională sub care funcţionează o întreprindere.
În final să menţionăm că există cuvinte ce pot desemna o întreprindere specifică unei anumite ramuri industriale. De exemplu, în industrializarea peştelui există cherhana. Cuvântul provine din limba turcă kerkane şi înseamnă construcţie (şi mică întreprindere) situată în imediata apropiere a unei ape şi destinată primirii, sortării, preparării şi depozitării temporare a peştelui prins în zona respectivă.